pięć piłek- 30.05.2019 -
Łódzki Związek Piłki Ręcznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian pn: PIĘĆ PIŁEK.
Adresatami zadania są uczniowie klas piątych w roku szkolnym 2018/2019, a szóstych w roku 2019/2020 z wybranych pięciu łódzkich szkół podstawowych.
Łącznie projektem zostanie objętych około 100 dzieci (dziewczynek i chłopców), po 20 z każdej ze szkół. Wszystkie dzieci wezmą udział w cyklicznych, odbywających się dwukrotnie w jednym tygodniu zajęciach lekcyjno-treningowych z zakresu elementów proponowanych w ofercie zespołowych gier sportowych prowadzonych przez okres 10-ciu tygodni.
W wieńczących ten cykl zajęć turnieju finałowym i spotkaniu z osobowościami ćwiczonych w projekcie dyscyplinach sportu uczestniczyć będzie 75 dzieci (po 15 z każdej ze szkół).  skomentuj ten artykuł
dodał:  Marcin Połeć
< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at admin@masternet.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.