Łódzki Związek Piłki Ręcznej za zgodą Związku Piłki Ręcznej w Polsce organizuje kurs trenerów piłki ręcznej na poziomie I EHF „RINCK” Convention (odpowiednik instruktora przed rokiem 2013), którego ukończenie umożliwi ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii „C”.

Kurs będzie przeprowadzony w terminie: luty – czerwiec 2020 roku w Łodzi, w obiektach sportowo – dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego w formie trzydniowych VI zjazdów przeprowadzanych w przewidywanych terminach:
I zjazd – luty 2020
II zjazd - marzec 2020
III zjazd - kwiecień 2020
IV zjazd - maj 2020
V zjazd - maj 2020
VI zjazd - czerwiec 2020
Egzamin końcowy – czerwiec 2020

Chętnych zapraszamy do przesłania na adres Łódzkiego Związku: lodz@zprp.org.pl załączonego zgłoszenia.  [formularz zgłoszeniowy]

Dokumenty (kserokopie) wymagane do złożenia podczas zjazdu:
Potwierdzenia posiadania:
1.   Wykształcenia co najmniej średniego.
2.   Braku karalności za przestępstwa umyślne  lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym.
3.   Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zawodzie trenera.
4.   Ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu.
5.   Dowód wpłaty minimum I-wszej raty za uczestnictwo w kursie.

Warunkiem  dopuszczającym do egzaminu końcowego jest:
-minimum 75% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
-pozytywna ocena z realizacji części ogólnej kursu (min. 51% wynik testu);
-pozytywna ocena z odbytych zajęć praktycznych w klubie piłki ręcznej lub szkole OSPR;
-pozytywna ocena z pracy zaliczeniowo-dyplomowej

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
-pozytywna ocena ze specjalistycznego egzaminu końcowego.

Program  130/180 godzin
Część ogólna: 44 godz.(teoria treningu, anatomia funkcjonalna, biomechanika, fizjologia, pedagogika, psychologia);
Cześć specjalistyczna: 34 godziny wykłady.52 godziny zajęcia praktyczne.
Metodyka nauczania techniki i taktyki i taktyki gry, kontrola pracy treningowej, planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych, piłka ręczna historia, struktura i odmiany gry, sędziowanie , odnowa biologiczna, przygotowanie motoryczne.
Część samokształcenia: 10 godzin: np. opracowanie konspektów treningowych;
Część seminaryjna: 10 godzin(przygotowanie pracy zaliczeniowej/dyplomowej);
Część praktyczna: 30 godzinna praktyka w wybranym przez siebie klubie lub szkole OSPR

Absolwenci kursu otrzymują:
- po zakończeniu zajęć - zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej na poziomie I EHF „RINCK” Convention
- Zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy.
- po obronie pracy dyplomowej - certyfikat i legitymację uzyskania uprawnień trenerskich na poziomie I, umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii C.

Kadra wykładowców:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lektorzy EHF, trenerzy klasy I i M.

Opłaty za kurs:  1 500 zł (możliwość rozłożenia na raty):
I rata - 1 000 zł, płatna po decyzji o zakwalifikowaniu na kurs,
II rata - 500 zł do 01.05.2020 r.

Opłata obejmuje koszty realizacji zajęć dydaktycznych, materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej, przeprowadzenia egzaminu, wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu trenera piłki ręcznej kategorii B w przypadku ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, oraz po obronie pracy dyplomowej certyfikatu i legitymacji uzyskania uprawnień na poziomie I, umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii C.

Z chwilą rozpoczęcia kursu, wszelkie roszczenia finansowe uczestników kursu nie będą uwzględniane.

Płatności należy dokonywać na:
                             Łódzki Związek Piłki Ręcznej
                            91-427 Łódź ul. Kamińskiego 7/9
                        Nr konta: 28 1050 1461 1000 0022 6381 0448
w tytule wpłaty: kurs instruktorski; imię i nazwisko;

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie (organizator zainteresowanym osobom może ułatwić kontakt dotyczący zakwaterowania w domach studenckich).

Wszelkich informacji udziela:
Jerzy Bończak tel. 696 016 267, e-mail: j.bonczak@lodzkizpr.pl                                

   administracja   poczta  lodzkizpr wykorzystuje cookies rodo w lodzkizpr ©2015-2020 Łódzki Związek Piłki Ręcznej | www.lodzkizpr.pl