KURS TRENERSKI - POZIOM B
 
Łódzki Związek Piłki Ręcznej za zgodą Związku Piłki Ręcznej w Polsce organizuje kurs trenerów piłki ręcznej na poziomie II EHF „RINCK” Convention (odpowiednik trenera II klasy przed rokiem 2013), którego ukończenie umożliwi ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii „B”.

Kurs będzie przeprowadzony w terminie: maj – październik 2019 roku w Łodzi, w obiektach sportowo – dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego w formie trzydniowych VIII zjazdów przeprowadzanych w poniższych terminach:

I zjazd       - 17 – 19 maja 2019
II zjazd      - 31 maja – 2 czerwca 2019
III zjazd    - 14 – 16 czerwca 2019
IV zjazd     - 28 – 30 czerwca 2019
V zjazd      - 30 sierpnia – 1 września 2019
VI zjazd     - 13 – 15 września 2019
VII zjazd    - 27 – 29 września 2019
VIII zjazd   - 11 – 13 października 2019
Egzamin końcowy – do uzgodnienia - październik 2019

Dokumenty (kserokopie) wymagane do złożenia podczas I zjazdu:

Potwierdzenia posiadania:

 1. Wykształcenia co najmniej średniego.
 2. Uprawnień trenera kategorii C lub instruktora (z przed roku 2013) w piłce ręcznej.
 3. Braku karalności za przestępstwa umyślne  lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym.
 4. Dowód wpłaty minimum I-wszej raty za uczestnictwo w kursie.
Wymagania formalne dla ubiegających się o zakwalifikowanie na kurs:
 1. Ukończenie 18 roku życia.
 2. Wykształcenie co najmniej średnie.
 3. Brak karalności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym.
 4. Udokumentowanie , co najmniej 3-letniego stażu pracy trenerskiej od czasu uzyskania licencji kategorii C.
 5. Dokumenty potwierdzające dorobek w pracy szkoleniowej jako trenera licencjonowanego kategorii C.
 6. Udokumentowane ukończeniu kursów lub kursokonferencji szkoleniowych dla kategorii C.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:
 • minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z egzaminu z zakresu teoretycznych podstaw sportu;
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej
Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
 • pozytywna ocena ze specjalistycznego egzaminu końcowego i obrona pracy dyplomowej.
Absolwenci kursu otrzymują:
 • po zakończeniu zajęć - zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej na poziomie II EHF „RINCK” Convention
  Zaświadczenie jest ważne przez 24 miesiące.
 • po obronie pracy dyplomowej - certyfikat (w języku polskim i angielskim) uzyskania uprawnień trenerskich na poziomie II, umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii B.
Ramowy program zajęć dydaktycznych:
 
Część ogólna
LPPrzedmiot
Liczba godzin
Prowadzący
 1
Teoria szkolenia sportowego 20 prof. dr hab. Janusz Czerwiński
mgr Jerzy Bończak
mgr Edward Kujawa
mgr Mirosław Żórawski
 2Anatomia funkcjonalna 4 dr Andrzej Żytkowski
 3Podstawy zarządzania i prawo
w sporcie
 4 mgr Łukasz Łukawski
 4Fizjologia sportu
 6 dr Ewelina Matusiak - Wieczorek
 5Biomechanika sportu
 6 dr Andrzej Żytkowski
 6Psychologia sportu
 6 dr Marcin Kochanowski
 7Pedagogika
 2 mgr Jerzy Bończak
  rezem 48 
 
Cześć specjalistyczna
 
LPNazwa przedmiotu
/wybrane zagadnienia z/
Forma zajęć*
liczba godzin
Prowadzący
WĆwP
razem
 1Nazewnictwo i symbolika
 2 0 0 2 Jerzy Bończak
 2Fizjoterapia
 0 4 0 4 Wojciech Gorgul
 3Piłka ręczna – odmiany gry
 2 2 0 4 Jerzy Bończak
 4Przepisy gry
 0 6 0 6 Jacek Jarosz
 5Zawody sportowe
 4 4 0 8 Zygfryd Kuchta
 Jerzy Bończak
 6Struktura gry i charakterystyka
zawodników
 4 0 0 4 Zygfryd Kuchta
 7Motoryczność w treningu piłki ręcznej
 2 0 4 6 Piotr Kędzia
 8Nauczanie i doskonalenie techniki
indywidualnej
 4 0 16 20 Józef Kulik - W
 Adam Jędraszczyk - P
 Jerzy Bończak - P
 9Nauczanie i doskonalenie taktyki gry 22 0 40 62 Józef Kulik - W
 Adam Jędraszczyk - P
 Robert Sobór - P
 10Bramkarz - technika i taktyka gry.
 2 0 4 6 Jerzy Bończak -W
 Robert Sobór - P
 11Kontrola pracy treningowej
 2 0 2 4

 Józef Kulik - W
 Jerzy Bończak - P 

 12Seminarium dyplomowe 0 8 0 8 Jerzy Bończak
  razem 42 24 66 132 

 *W - wykłady
 *Ćw - ćwiczenia
 *P - zajęcia praktyczne


Skład osobowy kadry:
Jerzy Bończak – Kierownik Kursu

Wykładowcy:
Bończak Jerzy – mgr sportu, trener I-klasy piłki ręcznej, wykładowca przedmiotów kierunkowych na specjalności Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego;
Czerwiński Janusz – prof. zw. dr hab. nauk o kulturze fizycznej, trener klasy mistrzowskiej piłki ręcznej, wieloletni (a obecnie honorowy) Rektor AWF Gdańsk, wieloletni (a obecnie honorowy) Prezes ZPRwP, były trener reprezentacji Polski (w kategoriach młodzieżowych i seniorskich), Islandii i Grecji wieloletni działacz EHF, członek PKOl, lektor komisji metodyczno-trenerskiej EHF.
Gorgul Wojciech – mgr fizjoterapii, konsultant fizjoterapii Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej Województwa Łódzkiego;
Jarosz Jacek – sędzia klasy związkowej piłki ręcznej, były delegat Związku Piłki Ręcznej w Polsce;
Jędraszczyk Adam – mgr pedagogiki, trener I-klasy piłki ręcznej, trener grup młodzieżowych UKS „Anilana” Łódź;
Kędzia Piotr – mgr pedagogiki, wykładowca przedmiotów kierunkowych na specjalności Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej Wydziału Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, trener II-klasy lekkiej atletyki;
Kochanowski Marcin – dr psychologii, lektor EHF w zakresie psychologii, psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wykładowca w Uniwersytecie Humanistyczno–Społecznym w Poznaniu;
Kuchta Zygfryd – mgr wychowania fizycznego, trener klasy mistrzowskiej piłki ręcznej, były trener kadr narodowych, W-ce Prezes ds. Szkoleniowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce, były wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego;
Kujawa Edward – mgr wychowania fizycznego, trener klasy mistrzowskiej w piłce wodnej, były trener Kadry Polski w piłce wodnej;
Kulik Józef – mgr sportu, trener klasy mistrzowskiej piłki ręcznej, koordynator i metodyk Związku Piłki Ręcznej w Polsce ds. Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży;
Łukawski Łukasz – mgr prawa, wykładowca przedmiotów prawniczych w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Prezes Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej,
Członek Komisji Odwoławczej Związku Piłki Ręcznej w Polsce;
Matusiak – Wieczorek Ewelina – dr nauk medycznych, wykładowca w Zakładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Sobór Robert – mgr pedagogiki, trener I-klasy piłki ręcznej, trener grup młodzieżowych UKS „Anilana”;
Żórawski Mirosław – mgr wychowania fizycznego, trener klasy mistrzowskiej rugby, były trener kadr narodowych rugby;
Żytkowski Andrzej – dr nauk medycznych, Kierownik i wykładowca Zakładu Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno – Ortopedycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Opłaty za kurs: 2 500 zł (możliwość rozłożenia na raty):
I rata - 1 500 zł, płatna po decyzji o otwarciu kursu i zakwalifikowaniu kandydata,
II rata - 1 000 zł do 01.09.2019r.
 • Opłata obejmuje koszty realizacji zajęć dydaktycznych, materiałów dydaktycznych, przeprowadzenia egzaminu, wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu trenera piłki ręcznej kategorii B w przypadku ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, oraz po obronie pracy dyplomowej certyfikatu (w języku polskim i angielskim) uzyskania uprawnień na poziomie II, umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii B.

Z chwilą rozpoczęcia kursu, wszelkie roszczenia finansowe uczestników kursu nie będą uwzględnione.

Płatności należy dokonywać na dane:

                             Łódzki Związek Piłki Ręcznej
                            91-427 Łódź ul. Kamińskiego 7/9
                        Nr konta: 28 1050 1461 1000 0022 6381 0448
w tytule wpłaty: kurs trenerski B; imię i nazwisko;


Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie (organizator zainteresowanym osobom może ułatwić kontakt dotyczący zakwaterowania w domach studenckich).


Wszelkich informacji udziela:
Jerzy Bończak e-mail: j.bonczak@lodzkizpr.pl, tel. +48 696 016 267.

Chętnych zapraszamy do przesłania na adres naszego Związku: lodz@zprp.org.pl załączonego zgłoszenia.

Wiceprezes ŁZPR ds. Szkoleniowych
Jerzy Bończak
   administracja   poczta  lodzkizpr wykorzystuje cookies klauzula informacyjna RODO ©2015-2019 Łódzki Związek Piłki Ręcznej | www.lodzkizpr.pl